Thời gian/Schedule: 11/01/2018 - 11/01/2020
Liên hệ/Contact: nvhuong@rimf.org.vn

Nội dung:
1. Tên nhiệm vụ: Nhập số liệu thống kê nghề cá và sổ nhật kí khai thác các tỉnh ven biển từ 2018-2020 Mã số: 175/HĐ-VP-BTPTNL 2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Văn Hướng 3. Mục tiêu của nhiệm vụ 4. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện - Nội dung 1: Hiệu chỉnh và nhập số liệu nghề cá thương phẩm; - Nội dung 2: Hiệu chỉnh và nhập số liệu sổ nhật kí khai thác. 5. Thời gian thực hiện: 2018-2020 6. Tổng kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn NSNN; khác: 799.920.000 đồng 7. Các sản phẩm của nhiệm vụ - Bộ số liệu điều tra nghề cá thương phẩm và nhật ký khai thác dưới dạng số (bảng tính Microsorf Excel); - Báo cáo tổng hợp tình hình thu số liệu thống kê nghề cá thương phẩm hàng tháng (có thể dưới dạng bảng kê chi tiết từng tỉnh) và hàng năm, kiến nghị và đề xuất; - Báo cáo tổng hợp tình hình thu số liệu nhật ký khai thác hàng tháng (có thể dưới dạng bảng kê chi tiết từng tỉnh) và hàng năm, kiến nghị và đề xuất. - Báo cáo tổng hợp kết quả thu số liệu thống kê thống kê nghề cá và sổ nhật ký khai thác các tỉnh ven biển từ 2016 đến 2020, kiến nghị và đề xuất giải pháp (bộ số liệu từ 2016-2017 do Chủ đầu tư cung cấp).